17. maj 2013 kl. 12:00

Orientering vedrørende kundeudstyr, tilhørende ELRO Erhverv A/S (SKYLINE) under konkurs

ELRO Erhverv A/S under konkurs, som tidligere drev det landsdækkende Skyline-netværk, kan nu meddele tidligere Skyline-kunder samt øvrige interessenter, at kundeudstyr, som har tilhørt ELRO Erhverv A/S, nu kan nedtages samt bortskaffes. Du vil som tidligere Skyline-kunde således ikke blive mødt med et tilbageleverings- eller erstatningskrav fra konkursboets side ved bortskaffelsen af kundeudstyr, som har tilhørt ELRO Erhverv A/S.

Kundeudstyret skal håndteres som almindeligt elektronikaffald i overensstemmelse med gældende regler på området. Såfremt du har spørgsmål i forhold til bortskaffelsen af kundeudstyret, bedes du således venligst rette henvendelse til din lokale affalds- og genbrugsstation.

Kuratorerne skal afslutningsvist beklage den ulejlighed, som opbevaring af kundeudstyr måtte have givet anledning til.

---o0o---

27. juni 2012 kl. 12:00

Orientering vedrørende driftsophør den 30. juni 2012 af Skyline-netværket

Nedlukning af driften
Som orienteret om på www.skyline.dk, blev det fredag den 1. juni 2012 besluttet at opretholde det af konkursboet etablerede nødberedskab i beskåret form, med henblik på - af hensyn til kunderne - at opretholde driften af Skyline netværket til og med den 30. juni 2012. Beslutningen blev truffet på baggrund af en aftale mellem Dansk Energi, TDC, Telenor, Telia, Global Connect, 3 og Erhvervsstyrelsen om, at yde økonomisk støtte til nødberedskabet. Uagtet at driften har været "beskåret" således at der ikke har været mulighed for at udbedre nedbrud, viser driftsstatus, at langt hovedparten af Skylines kunder har kunnet benytte deres forbindelse som "vanligt" i perioden, og kunderne har dermed haft længere tid til at finde alternative fremadrettede løsninger.

I forbindelse med udløb af aftaleperioden lørdag den 30. juni 2012, skal vi herved orientere om, at driften nedlukkes lørdag den 30. juni 2012, da det beklageligvis heller ikke i den forlængede nøddriftsperiode har været muligt at finde en ny operatør. Da nedlukningen af driften afhænger af en række faktorer samt eksterne parter, er det ikke muligt for kuratorerne at udtale sig om det præcise nedlukningstidspunkt for den enkelte kunde.

Fakturering
Som meddelt tidligere på hjemmesiden betales udgifterne til opretholdelse af Skyline-netværket som led i aftalen, indgået mellem Dansk Energi, TDC, Telenor, Telia, Global Connect, 3 og Erhvervsstyrelsen. Der vil som følge heraf ikke ske fakturering af Skyline-kunder for juni måned 2012.

Vi beder alle kunder være opmærksomme på, at den netop gennemførte fakturering vedrører maj måned 2012. Da der er tale om bagudrettet fakturering vil slutfaktura for forbrug maj måned 2012 skulle betales.

Henvendelser vedrørende allerede stedfundne faktureringer, rykkerskrivelser eller øvrige forhold kan fortsat rettes til regningsservice@skyline.dk eller pr. telefon 87 11 11 07. Det bemærkes, at kuratorerne ikke har mulighed for at besvare spørgsmål vedrørende faktureringer mv. Henvendelser bedes rettet til ovenstående mailadresse eller telefonnummer.

Udstyr
Som tidligere meddelt på hjemmesiden, henstiller boet til, at udstyret foreløbigt opbevares. Nærmere orientering herom vil følge på hjemmesiden www.skyline.dk så snart der er nyt.

Kuratorerne skal beklage den ulejlighed nedlukningen af Skyline-netværket giver anledning til og håber kunder og øvrige interessenter har haft mulighed for at finde alternative løsninger.

---o0o---

6. juni 2012 kl. 17:00 og opdateret 26. juni kl. 12:00

Information til WiMax og FWA kunder (Internet)

DRIFT
Som bekendtgjort 1. juni 2012 kl. 19.00 opretholdes driften af Skyline-netværket (internet) i beskåret form frem til den 30. juni 2012.

Det skal understreges, at der i perioden ikke vil være mulighed for support, ligesom der ikke er nogen bemanding til at supportere eventuelle driftsnedbrud.

FAKTURERING
Som følge af ovennævnte, det vil sige det forhold at der ikke ydes support og at der ikke kan garanteres mod driftsnedbrud, vil der i udgangspunktet ikke ske fakturering af Skyline-kunder for juni måned 2012. Udgifterne til opretholdelse af driften betales som led i den aftale der er indgået mellem Dansk Energi, TDC, Telenor, Telia, Global Connect, 3 og Erhvervsstyrelsen.

Fakturering for maj måned 2012 vil finde sted som vanligt, forventeligt medio juni 2012. Vi beder alle kunder være opmærksomme på, at der således er tale om bagudrettet fakturering.

Henvendelser vedrørende allerede stedfundne faktureringer, rykkerskrivelser eller øvrige forhold bedes venligst rettet til regningsservice@skyline.dk eller pr. telefon 87 11 11 07. Vi beder om forståelse for, at der er tale om en særlig situation, og at der som følge af begrænset bemanding vil være ventetid på telefonen, ligesom der må forventes en vis svartid på skriftlige henvendelser. Det bemærkes, at kurator ikke har mulighed for at besvare spørgsmål vedrørende faktureringer mv., og der henstilles derfor til, at henvendelser sker til ovenstående mailadresse eller telefonnummer.

AFTALE/KONTRAKT - OPSIGELSER
Som tidligere anført her på hjemmesiden, skal du ikke som kunde selvstændigt opsige din aftale/kontrakt med Elro Erhverv A/S. Du kan - i det omfang den ikke måtte være opsagt tidligere - automatisk betragte din aftale/kontrakt som bortfaldet pr. 1. juni 2012, da Elro Erhverv A/S (Skyline), nu under konkurs, fra dette tidspunkt ikke længere har haft mulighed for at levere sin ydelse til dig uden forbehold i forhold til support og driftsnedbrud.

TILBAGELEVERING AF UDSTYR TILHØRENDE ELRO ERHVERV A/S (SKYLINE), NU UNDER KONKURS
Leverandøren af udstyret har påberåbt sig ejendomsforbehold til det udstyr der befinder sig hos kunderne. Kuratorerne er pt. i dialog med leverandøren herom. Boet opfordrer derfor til, at udstyret foreløbigt opbevares. Kuratorerne har beklageligvis ikke for nuværende mulighed for at besvare yderligere spørgsmål relateret hertil, men vi vil orientere nærmere herom på hjemmesiden www.skyline.dk så snart der er nyt

---o0o---

14. juni 2012 kl. 15:00

DRIFTEN AF VOICE OVER IP TELEFONIKUNDER MED BREDBÅNDSFORBINDELSE VIA SKYLINE OPHØRER

Det har beklageligvis ikke været muligt at få en overdragelse af telefonikunder (voice over ip) med bredbåndforbindelse via Skyline i stand. Det medfører, at konkursboet beklageligvis ikke fremadrettet kan finansiere driften af telefonforbindelserne. Som følge heraf vil trafikken fra kundernes telefoner derfor blive nedlukket i dag kl. 15.00. Kunderne vil forsat kunne modtage opkald ligesom der vil kunne foretages nødopkald.

Det skal beklageligvis ligeledes meddeles, at det ikke har været muligt at få en overdragelse af Skyline 4 (mobildongle bredbåndskunder via Skyline) i stand. Det medfører, at konkursboet beklageligvis ikke fremadrettet kan finansiere driften heraf. Som følge heraf vil trafikken fra kundernes mobildongle bredbåndsforbindelser derfor blive nedlukket i dag kl. 15.00.

For en god ordens skyld skal det oplyses, at driften af telefon- og mobildongle forbindelserne er afhængig af en ekstern forbindelse, der ikke er en del af den aftale, der er indgået mellem de større teleselskaber og Erhvervsstyrelsen om midlertidig opretholdelse af et beskåret nødberedskab. Konkursboet har derfor beklageligvis ikke mulighed for at finansiere og dermed opretholde forbindelsen.

Kuratorerne beklager meget den ulejlighed dette giver anledning til.

---o0o---

6. juni 2012 kl. 16:00

UPDATE vedrørende Skyline e-mail tjenesteydelser


Driften af Skylines e-mail-konti "@elromail.dk" samt " @skylinemail.dk" blev den 31. maj 2012 overdraget til DanDomain A/S, CVR-nr. 25 47 62 55, Alsikevej 31, 8920 Randers NV. Alle kunder kan fortsat bruge deres e-mailkonti, som de plejer. Såfremt du ønsker at fortsætte med din e-mailkonto på uændrede vilkår, skal du ikke foretage dig noget.

Alle henvendelser vedrørende din e-mailkonto skal fremover ske til:

DanDomain A/S
Alsikevej 31
8920 Randers NV
Support tlf.:87779045
E-mail: support@dandomain

---o0o---

1. juni 2012 kl. 19:00

Information til WiMax og FWA kunder - fortsættelse af driften i beskåret form

Det er med glæde at vi kan meddele, at der i sidste øjeblik er fundet en løsning der medfører, at driften af Skyline-netværket opretholdes i beskåret form til den 30. juni 2012.

Som det vil fremgå af pressemeddelelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet, har Dansk Energi, TDC, Telenor, Telia, Global Connect, 3 og Erhvervsstyrelsen sammen fundet en løsning der understøtter konkursboets muligheder for fortsat drift i juni måned.

Det bemærkes fra kuratorernes side, at der er tale om drift i en beskåret form, idet der i perioden ikke vil være mulighed for support, ligesom der ikke er nogen bemanding til at supportere eventuelle driftsnedbrud.

Kuratorerne glæder sig uanset ovenstående begrænsninger over, at der er fundet en løsning, der forhåbentlig for langt hovedparten af kunderne medfører, at de får en længere tidshorisont til at finde alternative løsninger.

---o0o---

29. maj 2012 kl. 22:30

UPDATE til privatkunder og erhvervskunder med en Wimax-forbindelse

Der henvises til seneste status. Driften af nettet fortsætter uden support og fejlretning mv. til fredag den 1. juni 2012 kl. 16.00 hvor der endeligt vil blive lukket ned. Vi kan ikke garantere for fejl/nedbrud i perioden frem til fredag den 1. juni 2012.

Vi er blevet mødt med en række spørgsmål, som vi her generelt vil besvare:

Spørgsmål: Skal jeg som kunde opsige min kontrakt/aftale med Skyline (Elro Erhverv A/S, nu under konkurs)?
Svar: Nej, da din kontraktpart (Skyline/Elro Erhverv A/S, nu under konkurs) ved udgangen af maj måned ikke længere kan levere sin ydelse til dig, kan du fra dette tidspunkt (dvs. pr. 1. juni 2012) betragte din kontrakt som bortfaldet. Du skal ikke rette særskilt henvendelse til Skyline eller kuratorerne herom. I øvrigt gør vi opmærksom på, at øvrige selskaber i Elro-koncernen, f.eks. Elro Energi A/S, ikke kan besvare henvendelser relateret til Skyline, og vi skal derfor henstille til, at der ikke tages kontakt til øvrige selskaber.

Spørgsmål: Skal jeg returnere det installerede udstyr?
Svar: Konkursboet vil i udgangspunktet ikke bede dig returnere det installerede udstyr. Leverandøren af udstyret har dog påberåbt sig ejendomsforbehold hertil, hvorfor denne - når der er en afklaring af det påberåbte ejendomsforbehold - eventuelt vil rette henvendelse til dig med henblik på tilbagelevering af udstyret. Boet opfordrer derfor til, at udstyret foreløbigt opbevares. Kuratorerne vil ikke for nuværende have mulighed for at besvare yderligere spørgsmål relateret hertil.

Spørgsmål: Jeg har modtaget en faktura for april måned - skal jeg betale den?
Svar: Ja, da der er tale om en bagudrettet fakturering og ydelsen er leveret, skal du betale fakturaer for forbrug indtil det tidspunkt hvor din adgang lukkes/ydelsen til dig ophører. Betaling bedes finde sted som anvist.


UPDATE til erhvervskunder med en FWA-forbindelse
Der henvises til separat orientering pr. mail. Support lukkes ned fra onsdag den 30. maj 2012 kl. 08.00, mens selve driften af nettet fortsætter til fredag kl. 16.00 hvor der endeligt vil blive lukket ned. Vi kan ikke garantere for eventuelle fejl/nedbrud i perioden frem til fredag den 1. juni 2012. Det medfører også, at måtte der være fejl i den mellemliggende periode (eller fejlmeldinger der ikke er håndteret), da vil de beklageligvis ikke kunne udbedres/håndteres. Det er - af omkostningsmæssige årsager - ikke muligt for konkursboet at fortsætte driften herudover.

Igen skal vi dybt beklage de gener nedlukningen af driften medfører.

---o0o---

29. maj 2012 kl. 22:30

UPDATE til Skyline fastnet telefonikunder

Alle Skylines PSTN/ISDN (fastnet) kunder blev den 18. maj 2012 overdraget til UnoTel. Alle kunder kan fortsat bruge deres telefon, som de plejer. UnoTel arbejder på højtryk på at integrere de nye kunder i UnoTels systemer, og UnoTel vil kontakte de berørte kunder efterhånden som ny information er tilgængelig. Find flere informationer om UnoTel på UnoTel.dk eller på 70 25 50 80.

---o0o---

29. maj 2012 kl. 22:30

Til IP Kunder uden WiMax

Alle abonnementsaftaler med kunder med IP-telefoni, det vil sige kunder der ikke har WiMax, er med virkning fra den 29. maj 2012 overdraget til Connect Plus ApS, CVR-nr. 33373007, Teglgårdsvej 56, 2920 Charlottenlund.

Connect Plus ApS viderefører driften af IP-telefonitjenesten, og indtræder i abonnementsaftalen på uændrede vilkår. Hvis du har været IP-telefonikunde hos SKYLINE fortsætter din IP-telefonitjeneste med Connect Plus ApS som ny operatør og udbyder.

Din IP-telefonitjeneste vil således fungere som hidtil. Såfremt du ønsker at fortsætte med din IP-telefonitjeneste på uændrede vilkår, skal du ikke foretage dig noget.

Alle henvendelser vedrørende dit abonnement skal fremover ske til:

Connect Plus ApS
Teglgårdsvej 56
2920 Charlottenlund
Tlf.: 55 55 10 10
Tlf.: 70 10 10 12
info@mifon.dk

Yderligere information om overdragelsen kan ses på www.mifon.dk/info. På denne side kan du også se, hvordan du fremover logger ind på selvbetjeningen for dit abonnement (tidligere "Mit Skyline").

---o0o---

28. maj 2012 kl. 21:06

Til IP-telefoni kunder uden bredbåndsforbindelse via Skyline

Der arbejdes p.t. på en løsning med henblik på at sikre opretholdelsen af jeres IP telefoniforbindelse. Yderligere information følger snarest muligt. De berørte kunder vil modtage individuel information.

---o0o---

28. maj 2012 kl. 21:06

Til WiMax Erhvervskunder

TDC Erhverv tilbyder at hjælpe Erhvervskunder med WiMax bredbåndsforbindelse bedst muligt videre herfra. TDC Erhverv har oprettet et special telefonnummer til Erhvervskunder med WiMax-forbindelser. Ring på 80 80 01 55 (hverdage kl. 8.00-16.00) og få et tilbud på en ny internetforbindelse fra TDC Erhverv. Du vælger frit mellem deres forskellige løsninger, og TDC vil sikre, at I hurtigst muligt er oppe at køre igen, hvis TDC kan levere internetforbindelse til jeres adresse.

---o0o---

25. maj 2012 kl. 18:16

Driften af Skyline ophører

Trods intensive salgsbestræbelser er det nu beklageligvis afdækket, at det som følge af en række forhold ikke er muligt at overdrage hele eller dele af Skyline netværket til en ny operatør. Det medfører, at konkursboet beklageligvis ikke fremadrettet kan finansiere driften af netværket. Som følge heraf vil driften af netværket derfor blive nedlukket indenfor de nærmeste dage.

Privatkunder

Konkursboet skal med stor beklagelse meddele alle private kunder, at kundesupport, service mv. vil ophøre fredag den 25. maj 2012. Etablerede forbindelser vil fra og med tirsdag den 29. maj 2012 gradvist blive lukket ned. Det er beklageligvis IKKE muligt for hverken Skyline eller kuratorerne i konkursboet at oplyse den enkelte kunde om hvornår pågældendes forbindelse præcist vil blive afbrudt.

Privatkunder vil en af de nærmeste dage modtage et brev fra Skyline vedlagt tilbud om erstatning af nuværende internetforbindelse fra TDC og Fullrate. Det bemærkes, at det ikke i alle tilfælde vil være muligt for TDC og Fullrate at levere de i brevet vedlagte tilbud på de enkelte kunders adresse, da TDC og Fullrate ikke har haft adgang til adresserne.

Erhvervskunder med WiMax-forbindelse

Konkursboet skal med stor beklagelse meddele erhvervskunder med Wimax-forbindelse, at kundesupport, service mv. vil ophøre fredag den 25. maj 2012. Etablerede forbindelser vil fra og med tirsdag den 29. maj 2012 gradvist blive lukket ned. Hvis du ikke som erhvervskunde særskilt har hørt fra kurator, kan du i udgangspunktet lægge til grund, at du har en WiMax-forbindelse. Det er beklageligvis IKKE muligt for hverken Skyline eller kuratorerne i konkursboet at oplyse den enkelte kunde om hvornår pågældendes forbindelse præcist vil blive afbrudt.

Erhvervskunder FWA

Konkursboet har særskilt orienteret erhvervskunder med FWA-forbindelse.

---o0o---

Kuratorerne har siden konkursens indtræden arbejdet på højtryk på at afdække alternative løsninger, og det er med meget stor beklagelse, at vi i dag er nødsaget til at fremkomme med denne information.

Vi beklager dybt de gener, der opstår for kunder og øvrige interessenter.

---o0o---

24. maj 2012 kl. 17:56 (opdateret)

Driften af Skyline opretholdes indtil videre (opdateret)

Vi holder løbende kunder og øvrige interessenter orienteret om udviklingen på denne hjemmeside (www.skyline.dk).

Skyline nettet og tilhørende aktiviteter er en del af det nu konkursramte selskab Elro Erhverv A/S. Kuratorerne arbejder fortsat intensivt på at overdrage Skyline til en ny ejer, der kan og vil videreføre virksomheden. Kuratorerne er fortrøstningsfulde i forhold til at dette vil lykkes inden for kort tid.

Vi kan desværre ikke på nuværende tidspunkt give yderligere information.

Vi henstiller, at der alene rettes henvendelse ved driftsmæssige udfordringer, fejlmeldinger mv.

Erhvervskunder kan fortsat rette henvendelse til Skyline Erhvervssupport.

Privatkunder kan rette henvendelse til Privatkundesupport på telefonnummer 70101012 man-torsdag 8 -16 og fredag 8-15:30.

Vi beklager de gener, der eventuelt måtte opstå for jer kunder og øvrige interessenter.

Næste opdatering følger senest fredag den 25. maj 2012.

---o0o---

14. maj 2012 kl. 10:44 (opdateret)

Alle Skylines mobiltelefoni kunder blev den 11. maj 2012 overdraget til UnoTel. Alle kunder kan fortsat bruge deres mobiltelefon som de plejer, og de eksisterende priser og vilkår beholdes. UnoTel arbejder på højtryk på at integrere de nye kunder i UnoTels systemer, og UnoTel vil kontakte de berørte kunder efterhånden som ny information er tilgængelig.

Find flere informationer om UnoTel på UnoTel.dk eller på 70 25 50 80.

Alle Skylines ADSL kunder blev den 11. maj 2012 overdraget til Fullrate A/S. Alle kunder har fortsat adgang til internettet, og Fullrate vil hurtigst muligt sørge for, at integrere kunderne og sikre den bedste løsning for hver enkelt. Alle ADSL kunder vil blive kontaktet direkte indenfor de nærmeste dage. Har du spørgsmål eller ønsker du mere information, så gå ind på fullrate.dk eller kontakt os på 32 15 45 20.

Skylines IP- og fastnettelefoni er fortsat i drift og ikke berørt af overdragelsen.

---o0o---

11. maj 2012 kl. 17:00

Status til Skyline kunder.

Vi forhandler fortsat om en løsning for Skyline kunder og drifter fortsat vores net.

Hold dig opdateret på vores hjemmeside www.skyline.dk

Næste opdatering mandag den 14. maj 2012.

---o0o---